Recent additions

 • Er en-avlednings elektrokardiografi assosiert med hjerteinfarkt hos yngre og middelaldrende kvinner og menn? En prospektiv kohortstudie, Tromsøundersøkelsen 1986/87. 

  Aalstad, Brita (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-03-02)
  Sammendrag Introduksjon Bakgrunnen for oppgaven er at det finnes lite forskning på assosiasjon av hjerteinfarkt ved elektrokardiografi hos kvinner. Formålet er derfor å studere sammenhengen mellom EKG avledning I og hjerteinfarkt hos hjertefriske yngre og middelaldrende kvinner og menn. Material og metode Datamaterialet til denne prospektive kohortstudien er hentet fra den tredje Tromsøundersøkelsen ...
 • Utredning og behandling av annen spesifisert urininkontinens hos kvinner under 40 år ved UNN Tromsø. En retrospektiv kvalitetsstudie 

  Jensen, Ane (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-08-18)
  Urininkontinens i enhver form er en relativt vanlig tilstand blant kvinner, og forekomsten er økende og tilstanden bidrar til redusert livskvalitet. I denne oppgaven fokuserer jeg på diagnosekoden N39.4 Annen spesifisert urininkontinens som inkluderer pasienter med urgeinkontinens, overaktiv blæresyndrom og blandingsinkontinens. Hovedformålet med oppgaven er å kartlegge utredning og behandling av ...
 • Overlevelse etter pankreasreseksjoner ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN Tromsø) 

  Heimdal, Emilie Anne (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-08-17)
  Bakgrunn Pankreaskirurgi er i Norge sentralisert til fem regionale sentre. Mellom 2006-2016 fikk 260 pasienter utført pankreatoduodenektomi (PD), distal halereseksjon (DPR) eller total pankreatektomi (TP) i Tromsø, det nordligste senteret i Norge. Indikasjoner for reseksjon er symptomatiske lesjoner, maligne lesjoner, eller lesjoner med malignitetspotensiale. Nasjonale og internasjonale data viser ...
 • Time-trends in secondary sex ratio of firstborns and polychlorinated biphenyls in Norway for the time period 1967 - 2018 

  Gabrielsen, Ingrid (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-08-31)
  Background: The secondary sex ratio (SSR), the ratio of males to females at birth, has been of much interest in epidemiologic research, as the ratio may be affected by endogenous and exogenous factors. There have been several claims of a declining SSR from the second half of the 20th century, and environmental contaminants, especially persistent organic pollutants (POPs) including polychlorinated ...
 • Validering av migrenespørsmål i spørreskjema 

  Stensland Bugge, Nora (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-08-31)
  Bakgrunn Migrene er en utbredt tilstand i den norske befolkningen, og er nesten dobbelt så vanlig hos kvinner som hos menn. Det finnes ingen diagnostisk test for migrene, hvilket kompliserer fastsettelsen av diagnosen. International Headache Society har presentert et sett med diagnostiske kriterier, hvor diagnostisk gullstandard for diagnosen migrene regnes som applikasjon av disse kriteriene i ...
 • Alcohol use and mental distress in adults who grew up with parents with drug use problems. The interaction with socioeconomic status in The Tromsø Study. 

  Sjursen, Lene (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-08-31)
  Introduction: Children are constantly exposed to parental substance abuse and get experiences that affects them for the rest of their lives. It´s estimated that between 4% and 12 % of children live together with a substance abusing parent and might experience unpredictability, arguing, violence amongst other in everyday life. There is a comprehensive amount of studies that has investigated how ...
 • Matrix metallopeptidase plasma levels among HIV-infected children and adolescents with and without HIV-associated chronic lung disease 

  Schive, Cecilie (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-08-31)
  Background and objectives: Among HIV-infected children and adolescents who are receiving antiretroviral therapy, chronic lung disease (CLD) is a major cause of morbidity and mortality. Matrix metallopeptidases (MMPs) are involved in a wide range of physiological processes including the breakdown and turn-over of extracellular matrix. The majority of clinical studies investigating the role of MMPs ...
 • Påvisning av tilbakefall og overlevelse ved akutt lymfatisk leukemi hos barn i Norge i perioden 1992-2016, en kohortstudie 

  Næss, Mathilde (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-08-31)
  Innledning: Akutt lymfatisk leukemi (ALL) er den vanligste kreftsykdommen hos barn. Det nordiske samarbeidet NOPHO utarbeider behandlingsstrategier mot kreftsykdommer hos barn og gjennom de siste tiårene har forbedret antileukemisk behandling gitt økt overlevelse av ALL. Barn behandlet for ALL følges med jevnlige rutinekontroller. Det er lite forskning som har vurdert rutinekontrollenes betydning ...
 • On indications for cancer immunotherapy: A review of current practice for immunology-based indications 

  Sætre, Thomas (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-08-23)
  Knowledge of tumor immunology and immune escape mechanisms was the basis for developing immune checkpoint inhibitors (ICI) for cancer therapy. These target and block checkpoint molecules commonly implicated in tumor immune escape by overexpression, such as PD-1, its ligand, PD-L1 or CTLA-4. Use of ICIs has been approved mostly for treatment of advanced disease, some without any requirement ...
 • Kartlegging av posttraumatisk stress hos ambulansepersonell ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 

  Aandahl, Tora-Anette Johansen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-08-23)
  Bakgrunn og formål Internasjonalt er det dokumentert at ambulansepersonell har økt risiko for å utvikle posttraumatisk stressyndrom (PTSD), men det er foreløpig gjort lite forskning på norsk ambulansepersonell. Formålet med oppgaven var å kartlegge forekomst og fordeling av potensielt traumatiserende hendelser (PTE), symptomer på posttraumatisk stress, angst, depresjon og alkoholbruk hos ...
 • Overlevelse ved akutt lymfatisk leukemi hos barn og betydning av tidlig oppdagelse av tilbakefall etter avsluttet behandling 

  Brekke, Lill-Tone Heitmann (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-08-01)
  Innledning. Akutt lymfatisk leukemi (ALL) er den vanligst forekommende kreftsykdommen hos barn. Norge deltar i det nordiske samarbeidet, med felles registrering og behandling av barn med ALL. Samarbeidet har ført til økt overlevelse av ALL hos barn de siste tiårene, men prognosen etter residiv er fremdeles dårlig. Rutinekontroller etter endt terapi har som mål å oppdage residiv tidlig, for å raskt ...
 • Implanterbare rytmemonitorer ved Nordlandssykehuset – brukes de slik de bør? 

  Kristiansen, Fredrik (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-30)
  Bakgrunn: Siden tidlig 90-tall har implanterbare loop-recordere (ILR) blitt implantert i pasienter med symptomer suspekte for intermitterende arytmi, der arytmien har vært så sjeldent forekommende at andre typer EKG-verktøy ikke har kunnet fange denne opp. Formålet med denne studien var å samle inn, beskrive og analysere data på NLSHs bruk av dette verktøyet, i den hensikt å vurdere om sykehusets ...
 • Hvordan påvirker kronisk smerte hjernens prosessering av emosjoner? 

  Zeiad, Jomanah (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-06-07)
  Bakgrunn: Forekomsten av kronisk smerte er på 30% i den norske befolkningen, og er den viktigste årsaken til langtidssykefravær og uførhet. Det er kjent at kronisk smerte er assosiert med angst og depresjon, anhedoni og suicidale tanker. En dypere forståelse av endringer i det emosjonelle og kognitive aspektet ved kronisk smerte kan bidra til nye behandlingsmetoder som bidrar til bedre håndtering ...
 • Developing a machine learning model for tumor cell quantification in standard histology images of lung cancer 

  Kristoffersen, Siri (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-31)
  Summary Background Tumor purity estimation plays a crucial role in genomic profiling and is traditionally carried out manually by pathologists. This manual approach has several disadvantages, including potential inaccuracies due to human error, inconsistency in evaluation criteria among different pathologists, and the time-consuming nature of the process. These issues may be addressed by adopting ...
 • En journalgjennomgang av hypofysemakroadenomer ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) 

  Næss, Sanni Leena Sipilä (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-31)
  Bakgrunn: Makroadenomer i hypofysen er relativt sjeldent og kan føre til medisinske og kirurgiske utfordringer som krever tverrfaglig oppfølging. Formålet er å få en oversikt over hypofysemakroadenomer på Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) ved å kartlegge populasjonen, karakteristika av adenomene og behandlingsforløpet. Materiale og metode: Studien er en retrospektiv journalgjennomgang der ...
 • HbA1c hos barn med type 1 diabetes mellitus i Troms 

  Rønn, Ingrid (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-25)
  Type 1 diabetes mellitus (T1D) er en kronisk sykdom som karakteriseres av høy blodglukose og andre metabolske forstyrrelser som skyldes en absolutt eller delvis mangel på produksjon av hormonet insulin. Dette er den vanligste typen diabetes hos barn. Barn og ungdom med T1D følges opp med kontroller av barnelege og diabetessykepleier flere ganger per år. HbA1c er en av de viktigste biokjemiske markørene ...
 • Oksytocin og postpartum depresjon. Kan syntetisk oksytocin brukes som behandling av postpartum depresjon? 

  Solbakken, Ingrid (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-24)
  Bakgrunn: Postpartum depresjon (PPD) er en tilstand som rammer et antall av kvinner både under graviditet og postpartum. Dagens behandlingsmuligheter er kognitiv terapi og eventuelt medikamentell behandling med antidepressiva. Oksytocin er et naturlig hormon som blant annet er kjent for å ha viktige effekter under svangerskap og fødsel, og som i tillegg skal kunne bedre humør og velvære. En syntetisk ...
 • Høydose metotreksat i behandling av akutt leukemi hos barn og ungdom: en kartlegging av forekomsten av forsinket utskillelse 

  Knudsen, Dina Elisabet (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-31)
  Årlig får 35-40 barn <16 år i Norge diagnosen akutt lymfoblastisk leukemi. Dette er en av de vanligste typene kreft hos barn. Diagnosen stilles i de fleste tilfeller ved analyse av beinmargsaspirat, hvor man ser mange umodne hvite blodceller. Diagnosekriteriumet er at >20% av kjerneførende celler i margen er blaster. Videre er behandlingen tredelt i induksjon, konsolidering og vedlikehold. I ...
 • Avviksrapportering i sykehus – et godt verktøy for læring? En kvalitativ studie om klinikernes erfaringer om det interne avvikssystemet på et norsk sykehus 

  Johansen, Jørgen Breivik (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-31)
  Bakgrunn: Norske helseforetak er pålagt å drive kvalitetsforbedring for å bedre pasientsikkerhet ved norske sykehus. Det interne rapporteringssystemet er det viktigste formelle verktøyet for dette på lokalt nivå. Formål: studiens hensikt er å undersøke hvorvidt det interne avviksrapporteringssystemet bidrar til kvalitetsforbedring, og hvilke utfordringer helsepersonellet identifiserer ved bruk av ...
 • Diagnostisk kvalitet ved vurdering av trombolyseeffekt 

  Kant, Anna Emilie (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-06-06)
  Bakgrunn: Rescue-PCI (RPCI) gjennomføres på pasienter med mistenkt mislykket trombolytisk behandling etter ST-elevasjonsinfarkt (STEMI). Det er vanlig å anta at trombolyse ikke gir effekt i ca 30% av tilfellene. Det observeres imidlertid at en høyere andel enn forventet registreres med indikasjonen STEMI/Rescue PCI i NORIC (Norsk Register For Invasiv Kardiologi), og det var derfor ønskelig å se ...

View more