Recent additions

 • Cross-Linguistic Influence in Third Language Acquisition A longitudinal study on the acquisition of German morphosyntax by Norwegian high school students 

  Frank Bernstein, Katharina (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-11-01)
  This thesis aims to investigate how previously acquired languages influence the acquisition of a third language (L3); modes of transfer/cross-linguistic influence (CLI) (wholesale vs. property-by-property) and factors that select the source of transfer. This longitudinal empirical study contributes to the core questions of generative adult language acquisition and adds to the current discussion on ...
 • The phonological status of onsets with multiple articulations in Kalahari Basin Area languages 

  Harrison, Andrea (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-11-01)
  Languages spoken in the Kalahari Basin Area abound with phonetic complexity, particularly with regard to clicks and stops. In these languages, the root-initial onset position is the only position within a root that allows clicks and most egressive obstruents to occur. Some clicks and obstruents are produced phonetically as sequences of release bursts, such as a coronal stop followed by a dorsal ...
 • Mo i Rana-dialekten: En korpusanalyse 

  Furuheim, Veronica Lund (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-11-01)
  Mo i Rana er en nordnorsk industriby som spesielt på 1900-tallet gikk gjennom store samfunnsmessige endringer og dermed også en stor økning i folketallet, noe som igjen har påvirket talemålet. I denne masteroppgaven undersøker jeg hvilke dialektendringstendenser som kan spores i Mo i Rana-dialekten fra 1960-tallet og fram til i dag. For å besvare problemstillingen har jeg analysert korpusdata fra ...
 • The impact of L1 translation on vocabulary retention and immediate recall in Persian learners of English. 

  Kalantari Dehaghi, Parisa (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-10-31)
  Objectives: The objective of this study is to investigate the impact of using the learners' first language (L1) as a translation tool on their foreign language vocabulary acquisition. The study aims to explore whether incorporating L1 translation activities into foreign language instruction could enhance vocabulary learning among young learners in an Iranian context. Methodology: The study follows ...
 • Tromsø dialect 

  Nowell, Hazel (Master thesis; Mastergradsoppgave, 1989-09)
  The Tromsø dialect situation today is probably typical of many Northern Norwegian town dialects. It has developed from an old local non-standard speech variety which was very similar to the present local rural dialects. What clearly distinguishes the modern town version, as spoken by young people today, from the old one, however, is the inclusion of a significant number of bokmål features. This study ...
 • Integration of Turkish Immigrants into the Norwegian Society: The Role of English as a Lingua Franca 

  Bjørgve, Aylin Kayali (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-15)
  The rapid growth of globalisation and the ease of mobility across countries during the past decades have brought about some fundamental changes in the structural organisation of societies. People not only carry their bodies and workforce with them when they move, but they also carry their identities, experiences, cultures, habits and needs. Immigrants may encounter a variety of challenges after they ...
 • Die Arbeit mit dem Wortschatz im norwegischen Deutschunterricht: Ansätze in Lehrbüchern und Erfahrungen von Lehrer*innen 

  Loe, Ole Mikael Setvik (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-06-01)
  Denne masteroppgaven tar for seg ordlæring i tysk som fremmedspråk. Den tar utgangspunkt i tidligere forskning om tilegnelse av ordforråd i et fremmedspråk, især en studie som belyser norske tyskelevers strategibruk rundt ordlæring. Til forskjell fra den studien skiftes fokuset over til lærernes praksis, holdninger og kunnskaper om dette, men også læringsressursene som brukes i skolen for å fremme ...
 • "Niemand hat die Absicht, die Mauer abzureißen!“ - Eine Untersuchung der Behandlung der Themen Wende und Mauerfall in norwegischen DaF-Lehrbücher zwischen 2006 und 2020 

  Eilertsen, Marcelius (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-15)
  „Die Wende“ og Berlinmurens fall markerer et vendepunkt i moderne tysk historie, som førte til gjenforeningen i 1990, etter å ha vært delt i to i 41 år som to land. I fremmedspråk er et av læreplanmålene å kunne utforske og gjøre rede for mangfold, samfunnsforhold og historiske hendelser i målspråkområdet, og dermed er det naturlig at dette blir undervist om i tysktimene. I denne masteroppgaven vil ...
 • Hallo, ich heiße .... und ich bin .... Jahre alt: Der lexikalische Ansatz im Fremdsprachenunterricht in Norwegen 

  Edvardsen, Runar Iver (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-05-15)
  "Kommunikasjon" er et av læreplanens kjerneelement, mens derimot eksplisitt språkviten står ikke sentralt i LK20. Dette masterarbeidet er derfor en utredning av den leksikalske fremgangsmåten i andrespråksinnlæring som beskrevet av Lewis (2008). Her stilles det fire spørsmål: 1. Hva er den leksikalske fremgangsmåten?, 2. er den leksikalske fremgangsmåten forenbar med LK20?, 3. Er prinsippene fra den ...
 • Darstellung kultureller Vielfalt in deutschsprachigen Ländern: Eine Analyse der norwegischen DaF-Lehrwerksreihe Momente für Deutsch Niveau I und II. 

  Rabben, Remy Andreas (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-05-13)
  Ein zentraler Teil des Kernelements interkulturelle Kompetenz (interkulturell kompetanse) im norwegischen Lehrplan für Fremdsprachen ist das Verständnis von kultureller Vielfalt (forståelse av kulturelt mangfold). In dieser Masterarbeit wird untersucht, inwiefern und wie eine Lehrwerksreihe für Deutsch als Fremdsprache auf Niveau 1 und 2 in der weiterführenden Schule (videregående skole) die kulturelle ...
 • Spiele im DaF-Unterricht für Fortgeschrittene (Niveau II und III): Lehrerhaltungen und Erfahrungen 

  Barstad, Kristian Nøst (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-05-10)
  Spill finnes overalt. Mye av det vi omgir oss med på daglig basis inneholder spill eller «spillifiserte» elementer. Dette finner man i alt fra markedsføring til undervisning, og det er vanskelig å komme unna. Selv om spill er overalt, er det vanskelig å sette klare grenser på hva et spill virkelig er og hva som ikke kan kalles for spill. Denne masteroppgaven er en flermetodisk undersøkelse som nettopp ...
 • The Current Status of English Grammar Instruction in the Norwegian school system: Attitudes, Opinions, and Practices 

  Larsen, Hannah Sigrid (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-14)
  The purpose of this thesis is to explore the current status of grammar teaching in the English subject in Norwegian schools, through English teachers' points of view. A mixed methods study was conducted by gathering data from English teachers all over Norway through interviews and an online questionnaire. The foundation of the research study is two research questions, each of which includes complementary ...
 • «Nå må jeg begynne å gjøre noe, jeg må ta et grep!» Samiske elevers erfaringer med overgangen ut av det samiske språkforvaltningsområdet 

  Mathisen, Per-Henning (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-05-31)
  Denne avhandlingen handler om samiske elevers erfaringer med overgangen ut av samisk språkforvaltningsområde. Empirien i studien baserer seg på syv kvalitative forskningsintervjuer med en sammensatt gruppe elever på en videregående skole. Fem av elevene har samisk bakgrunn, hvorav fire av disse igjen har erfaringer med overgangen ut av forvaltningsområdet. Jeg har analysert de samiske elevenes ...
 • The role of English as L2 in the acquisition of L3 Norwegian by Italian native speakers. Cross-linguistic Influence in adult multilingualism. 

  Orsatti, Giulia (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-05-19)
  As the field of third language acquisition (L3A) expands, the question of whether one or more languages influence the acquisition of (an) additional language(s) remains central. This thesis aims to contribute to the ongoing debate in the field of L3A by examining the role of English as a second language (L2) in the acquisition of L3 Norwegian by Italian native speakers (L1). English is the most ...
 • Causativisation and Applicativisation with the Grammaticalised Verb De in Akan 

  Appiah, Esther Dansoa (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-05-16)
  The thesis investigates a grammaticalised verb de, reanalysed as a semi/functional element which is involved in valency changing operations such as causativisation and applicativisation in Akan. The causative and applicative use of the morpheme points to a polysemous syncretism (Franco 2019) in the language. De is realised as three different heads with different functions: as a causer, an ...
 • Palatalitet hos ungdommer i Vest-Lofoten: En kombinert studie av tale- og skriftspråk 

  Andreassen, Marit Irene (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-05-15)
  I denne masteroppgaven har jeg undersøkt muntlig og skriftlig palatalitet hos 29 ungdommer i Vest-Lofoten. Jeg har derfor brukt en kombinasjon av metoder for å samle både muntlige og skriftlige data. Lofotmålet har tradisjonelt palatalitet, og det ene hovedfokuset har vært å undersøke variasjonsmønstrene for variablene /n/, /l/, /d/ og /t/ i talemålet. Her har jeg brukt en muntlig elisiteringsoppgave ...
 • Cross-linguistic Influence in L3 Acquisition of English by child heritage speakers of Russian in Norway 

  Saraeva, Anna (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-05-15)
  The present study investigates crosslinguistic influence (CLI) in the acquisition of L3 English by Russian-Norwegian children in attempt to understand how previous knowledge of two typologically distant languages affects the acquisition of the language that shows structural similarities with both languages and what role language dominance plays in this process. The participants were tested through ...
 • The acquisition of complex onsets in Icelandic: the effects of markedness, sonority, and frequency 

  Dyga, Jagoda Anna (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-05-23)
  The acquisition of consonant clusters is determined by several underlying factors, and recent studies demonstrated that input frequency, investigated in isolation, cannot account for the order of acquisition (e.g., Jarosz 2017). The study conducted in this thesis was an empirical test of the theories of phonological acquisition. It investigated the simplification patterns occurring in initial clusters ...
 • Fra toponymisk kolonisering til naturalisering og stedsnavnsdebatter 

  Hillestad, Dagfinn-Andreas (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-05-14)
  Denne kvalitative studien tar for seg fire personers syn på stedsnavn på sitt hjemsted. Hensikten er å få kunnskap om hvordan informantene ser på stedsnavn, noe som også inkluderer samiske stedsnavn. Den overordnede problemstillingen er hvilke syn på stedsnavn har fire personer som har Magerøya som sitt hjemsted? For å finne ut av dette har jeg intervjuet fire personer, og forsøkt å belyse følgende ...
 • Multilingual experience modulates resting-state functional connectivity and executive functioning in cognitive aging 

  Gabrielsen, Anders (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-05-14)
  Bi-/multilingualism has been found to act favourably on the cognitive aging (CA) trajectory due to the increased executive functioning demands that dual-language use exerts on the brain leading to contributions to neurocognitive reserve and resilience. There is a gap in the literature on how individual differences in the degree of multilingualism influence this trajectory. Furthermore, other lifestyle ...

View more