Recent additions

 • Bike – Train Integration. The Role of Bicycle Parking in Promoting Sustainable Transportation along Norway’s Jæren Line 

  Beidenhauser, Christoph (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2024-05-31)
  Norway has set itself ambitious goals for the green transitioning of its transport. Intermodal mobility, meaning the integration of two or more green modes of transportation to use the advantages of each mode, has been put forward as a theoretical competitor to undesirable car transportation. The process of integration requires infrastructures to accommodate commuters’ needs and make sustainable ...
 • Den Tatoverte Kroppen 

  Saxegård, Christine Mathea (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2024-05-14)
  En kvalitativ studie av menneskers persepsjon av tatoveringer i det moderne Norske samfunn.
 • The impact of public discourse on local representatives’ amalgamation preferences 

  Myksvoll, Thomas M.; Broderstad, Troy Saghaug (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2024-01-14)
  Municipal amalgamation reforms have taken place across democratic regimes since the 1960s. While much focus has been devoted to such reforms’ causes and effects, less attention has been on public discourse surrounding territorial consolidation. This study analyses how local issue salience may impact local representatives’ stance on amalgamating their municipality with one or more others. We focus ...
 • Planning for More-Than-Human Coexistence in the City: Exploring Gull Management Strategies in Tromsø and Worcester 

  Berg, Katharina (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2024-06-03)
  Seabirds have been increasingly entering our cities, and with it has come the need to consider other species in the city. Multispecies planning is becoming more relevant, though the ways and speed at which it can be implemented into the discipline can vary. This study is designed as a comparative case study between Tromsø in Norway and Worcester in England, who have both had their own experiences, ...
 • Doughnut Economics within urban climate action: a comparative study between Amsterdam, Copenhagen and Stockholm 

  Van Espen, Simon (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2024-06-02)
  In this thesis we examine the influence of Doughnut Economics thinking on urban climate action. By comparing the urban visions and climate action plans of the Doughnut-following city of Amsterdam and the cities of Copenhagen and Stockholm, we try to investigate whether following a Doughnut approach leads to different climate action than currently can be found within the traditional growth-based ...
 • Ways of Sensing the Sacred: Spirituality and praxis in North India 

  Sipola, Saara (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2024-05-22)
  This thesis is about spiritualism in North India and how spirituality is practiced in a town of Tapovan, Rishikesh. Sadhana is a term which refers to a spiritual practice and is at the core of Hinduism and everyday lives of people. This thesis aims to communicate ways of practicing religion, or spirituality, and has its focus on singular experiences of the protagonists and their ways of being in the ...
 • The Reflection of An Empty Room – Sensorial Consumption of Monastic Architectural Spaces 

  Bergquist, Emanuele (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2024-05-15)
  The following research aims to explore architectural spaces, and the human presence therein, in a Benedictine monastic environment. The empirical material was collected during the spring and summer of 2023 over a period of twenty days during which I stayed as a guest in St. Benedictusberg Abbey in the south of the Netherlands, just a few kilometers away from the tripoint where the country borders ...
 • Implementeringen av ung, innovativ medvirkning i en kommunal planpraksis om klima, miljø og energi 

  Solvang, Ida (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2024-05-15)
  Innovasjon, planlegging for mer bærekraftige samfunn, og de unges mulighet til å delta i planprosesser, er tematikker som stadig gjør seg mer gjeldende i planlegging. Temaet er ofte tverrfaglig og reiser en rekke spørsmål til hvordan planleggere skal prioritere arbeidsoppgavene sine. Dette kommer gjerne i tillegg til andre utfordringer som eksempelvis hvordan håndteringen av ledelsen av en grønn ...
 • From conflict to peace - Living together in a post war setting 

  Haukland, Amalie Melina Bruun (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2024-05-15)
  In 2021, I traveled to the small mountain town of Chita, Colombia with my daughter by my side and a camera in hand. The town had endured decades of civil war and guerrilla control, leaving its inhabitants deeply scarred by violence and division. The town's history was a tapestry of conflicting allegiances, with families and neighbors pitted against one another, some supporting the government while ...
 • Skeiv undervisning i skolen: En kvalitativ studie av læreres opplevelser med skeiv undervisning 

  Nyhagen, Aleksander Heier (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2024-05-14)
  Denne masteravhandlingen undersøker hvordan lærere opplever å gjennomføre skeiv undervisning i klasserommet. Oppgaven ser på læreres erfaringer og tanker om skeiv undervisning, hvordan responsen fra elevene har vært når lærerne har hatt undervisningstimer om temaet, og hvordan lærerne forklarer kommentarene og holdningene som kommer fra elevene gjennom deres opplevelser. Ved å forstå hvordan ...
 • En klatrers perspektiver på naturbruk i Lofoten 

  Olsrud, Ida Steinvik (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2024-06-13)
  Denne masteroppgaven har som overordnet mål å undersøke hvordan erfarne klatrere i Lofoten opplever og navigerer i et landskap som tiltrekker seg stadig flere klatreturister. I lys av allemannsrettens uklare pliktfundament, vil studien utforske hvordan klatringens kulturelle lag, normer og verdier kommer til uttrykk i praksis. Ved hjelp av deltakende observasjon og kvalitative intervjuer, analyseres ...
 • A Behavioural Design Approach to Urban Foodscapes Exploring Decision-making Processes Through the Case of the REKO-ring in Tromsø 

  Hughes, Julie Park (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2024-06-03)
  This report explores the potential of applying the method, The Behavioural Design Space (BDS) Framework, in an urban context. More specifically, the urban foodscape. By exploring how to actualize conceptual and abstract parameters within Behavioural Design Theories on Individuals decision-making processes through qualitative interviews, themes emerge and address critical issues within the relationship ...
 • Maktstrukturar og rollekonfliktar i sjukepleiaryrket: Ei kvalitativ studie av utfordringar sjukepleiarar ved DPS møter i sin arbeidskvardag 

  Tang, Marianne Lomheim (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2024-05-31)
  Denne studia undersøkjer kva utfordringar sjukepleiarar ved Distriktspsykiatriske Sentre (DPS) møter i sin arbeidskvardag. Bakgrunnen for studia dei betydelege strukturelle endringane i tenestene for psykisk sjuke dei siste tiåra. Endringane i strukturen på norsk psykiatri er forankra i politiske, økonomiske og etiske argument. Denne studia søkjer imidlertid å utforske sjukepleiarane sine eigne ...
 • Den usynlige veven - husflid og identitetsforhandlinger i Kåfjord En undersøkelse av kvinners arbeid med videreføring av kulturarv 

  Nergård-Nilssen, Tuva (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2024-05-31)
  Denne masteroppgaven tar sikte på å øke forståelsen av hvordan tvangsevakueringen og nedbrenningen under krigen, endringer i næringslivet og andre lokale forhold har påvirket utviklingen i Kåfjord. Jeg fokuserer spesielt på kvinnenes bidrag til stedsutvikling i et lokalsamfunn preget av svak næringsutvikling og en skjev aldersfordeling. Jeg undersøker hvordan kvinner som arbeider med håndarbeid ...
 • Er Rana kommunes sin politikk for fritidsformål egnet til å redusere sosial ulikhet i barn og unges deltakelse for fritidsaktiviteter? 

  Otzko, Hannah Maria Von Ow (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2024-05-31)
  I denne masteroppgaven har jeg undersøkt hvorvidt Rana kommune i eget regi og i samarbeid med andre lokale aktører reduserer sosial ulikhet blant barn og unges deltakelse på fritidsaktiviteter. Problemstillingen som besvares er: «Er Rana kommunes sin politikk for fritidsformål egnet til å redusere sosial ulikhet i barn og unges deltakelse for fritidsaktiviteter?» For å danne et helhetlig bilde av ...
 • «La meg vise vei, bro´»: En kvalitativ studie av mentorordningen til U16 som redskap i forebyggende ungdomsarbeid. 

  Utby, Marte Rowene (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2024-05-30)
  Konsekvensene av utenforskap kan være store. For å hindre at ungdom nå eller i senere livsløp befinner seg utenfor arenaer i samfunnet, blir forebyggende innsats trukket frem som strategi. I denne masteroppgaven i sosiologi ved Lektorutdanningen 8-13, har jeg utforsket mentorordningen til U16 som redskap i forebyggende ungdomsarbeid. U16 er et multisystemisk profesjonsfellesskap opprettet av Tromsø ...
 • Foreldres erfaringer med bruk av videokonsultasjon med barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk under Covid-19-pandemien 

  Ugedahl, Andreas (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2024-05-31)
  Pårørende er en lite studert gruppe i forbindelse med bruk av videokonsultasjoner. Denne studien undersøker foreldre til brukere av barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikk (BUP) sine erfaringer med bruk av videokonsultasjoner med BUP under Covid-19-pandemien. Følgende problemstilling ble undersøkt: Hvordan opplevde pårørende til barn og unge i BUP å benytte videokonsultasjoner til behandling og ...
 • Kunstig intelligens i skolen: En Bourdieu- og Rosa-inspirert WPR-analyse av den norske mediedebatten om bruken av KI i skolen 

  Wollan, Jonas H. (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2024-05-15)
  Denne masteroppgaven undersøker den norske offentlige debatten om bruken av kunstig intelligens (KI) i skolen gjennom en WPR-inspirert analyse (What’s the Problem Represented to be?). Formålet er å undersøke problemforståelsene fra den offentlige debatten omkring bruken av KI i skolen, og belyse disse problemene gjennom sosiologisk teori. Teoretisk bygger oppgaven på Hartmut Rosas akselerasjonsbegrep, ...
 • Den skjulte politiske verden til matsuri: En kvalitativ studie av hvilke narrativ man kan finne ved å analysere matsuri festivaler som politisk arenaer. 

  Andersen, Ariel (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2024-05-15)
  Festivalstudier er et forskningsfelt som mange disipliner har hatt interesse i gjennom tidene. Spesielt antropologi, etnografi og sosiologi har lagt mye vekt på den innsikten som festivalstudier kan gi til menneskers samfunn og kulturer. En vinkling som derimot ikke har like ofte blitt brukt innenfor festivalstudier er hvilken innsikt festivaler kan gi til politikk og samfunns politiske omstendigheter. ...
 • Norges utvikling og tilrettelegging av karbonfangst- og lagring (CCS). En komparativ casestudie av CCS utviklingen mellom Norge og Canada 

  Paulsen, Stinelise (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2024-05-15)
  Sammendrag I denne masteroppgaven har jeg undersøkt forholdene for CCS utvikling i Norge og på hvilken måte Norge kan ta lærdom av CCS utviklingen i Canada. Oppgaven belyser de økonomiske, teknologiske og regulatoriske rammene som affiserer CCS utviklingen i Norge. Canada er et foregangsland jamfør CCS industri og utvikling. De har vært først ute med å bygge verdens første kommersielle karbonfangst ...

View more