Recent additions

 • Hvilke tanker og erfaringer har leger rundt korrekt legemiddelliste og legemiddelbruk til pasienter i akuttmottak? Og hvordan ser de for seg et fremtidig samarbeid med farmasøyt? 

  Fjellstad, Elaine (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2020-08-01)
  BAKGRUNN: Legemiddelfeil er et utbredt problem både internasjonalt og nasjonalt, dette kan medfører risiko for pasientsikkerheten. Kliniske farmasøyter er bedre til å oppdage potensielt klinisk relevante uoverensstemmelser enn leger og er blitt mer utbredt på sykehus. De er foreløpig er ikke vanlig på akuttmottak i Norge i motsetning til i andre land. FORMÅL: Formålet med studien er å undersøke ...
 • Fall hos ortopediske pasienter – sammenligning av to fallscreeningverktøy 

  Fossum, Regine Lidtveit (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-12)
  Bakgrunn og formål: Fall er en av de vanligste rapportere uheldige hendelsene på sykehus. Fall medfører betydelige konsekvenser for pasienten og samfunnet. Fallforebyggende tiltak, som screeningverktøy, er utviklet for å identifisere pasienter med fallrisiko. Hensikten med studien var å sammenligne effekten av screeningverktøyene Downton Fall Risk Index (Downton) og Pasientsikkerhetsprogrammets ...
 • Prisforhandling for nye legemidler i spesialisthelsetjenesten Er det sammenheng mellom fremforhandlet rabatt og prisforhandlingstid? 

  Rafiq, Sania (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-16)
  Bakgrunn: Kostnadseffektive legemidler er en forutsetning for offentlig finansiering av nye legemidler til bruk i spesialisthelsetjenesten i Norge. Prisforhandling med leverandørselskapene utføres av Sykehusinnkjøp HF på vegne av de regionale helseforetakene. I en prisforhandling tilbyr leverandørene en konfidensiell tilbudspris, og dersom den ikke regnes som kostnadseffektiv kan det resultere i at ...
 • Hvor stor andel av diabetespasienter i Tromsø7 når behandlingsmålet for HbA1c? 

  Bayram, Kübra (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-05-15)
  Bakgrunn: Over de siste har det vært en betydelig økning i insidens og prevalens av diabetes mellitus (DM). Dersom sykdommen er dårlig kontrollert kan det over tid føre til utvikling og/eller forverring av andre sykdommer og i verste fall til død. En god blodsukkerkontroll hos diabetespasienter er derfor veldig viktig for å hindre slike hendelser. Dette kan oppnås gjennom å bruke blodsukkersenkende ...
 • Molecular modeling of the monoamine transporters and their interactions with psychostimulants and other substances 

  Gashi, Ejona (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-05-15)
  The monoamines (i.e., dopamine, serotonin, and norepinephrine) are vital to the ontogeny, function, and plasticity of the nervous system. These neurotransmitters affect each other and regulate, amongst others, motor function, cognitive state, motivation, and stress reactions. The neurotransmission is mainly terminated by reuptake in monoamine transporters (MATs), i.e., the dopamine-, serotonin-, and ...
 • Synthesis, bioactivity testing, and structure elucidation of antimicrobial peptide analogues derived from Synoicum Turgens 

  Kristensen, Johannes (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-05-15)
  A method was developed for synthesizing and isolating two DRPs, with varying levels of success affected by difficulties in the purification process and human error. However, it has shed light on some of the difficulties that may occur and suggestions on how they could be improved. The method developed structure elucidation through sequential reduction and alkylation of the disulfide bridges proved ...
 • Mass Spectrometry Based Metabolomic and Lipidomic Analyses of Algal Biomass. 

  Antonsen, Magnus Andersland (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-05-14)
  Background: In a project at UiT - the Arctic University of Norway, the lipid profile of the microalgal biomass from the specie Porosira glacialis is mapped using HRMS lipidomic analyses to evaluate the potential for the biomass to be used as fish feed. At the same time, it is desired to screen the same biomass for bioactivities using bioassays in combination with HRMS metabolomic analyses. ...
 • Isolation and characterization of secondary metabolites from Arctic, Marine Invertebrates 

  Nyborg, Amalie Rebekka (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-11)
  The search for bioactive compounds, or genes in macro- and microorganisms from the sea, is termed marine bioprospecting. Marine bioprospecting aims to increase the utilization and value of marine biomasses and organisms with the purpose of developing commercial products. Because of the special condition of the sea, it is known that marine invertebrates have adapted chemical defense strategies to ...
 • Innvirkning av syklisk-di-GMP signalisering på antimikrobiell resistens i Acinetobacter baumannii. Undersøkelser av relativ genekspresjon og fenotypiske effekter hos transposon insersjonsmutanter i putative c-di-GMP signaliseringsgener. 

  Phung, Minh Chau Nguyen (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2020-06-03)
  Antimikrobiell resistens (AMR) utgjør en av de tre viktigste helseproblemene i verden i dag, og kan medføre alvorlige konsekvenser ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO). Resistensutviklingen fører til terapisvikt mot infeksjonssykdommer som tidligere lot seg behandle av antimikrobielle midler og flere millioner menneskeliv kan gå tapt, hvis ikke tiltak iverksettes for å redusere forekomsten av AMR. ...
 • Collateral sensitivity in clinical Escherichia coli isolates 

  Tran, Jessica Nguyen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-15)
  <p><i>Background</i> At present time, antimicrobial resistance is emerging more rapidly than the development of novel antimicrobials, presenting a serious threat to how we prevent and treat infectious diseases. Several treatment strategies to counteract this development have been proposed, among these is the use of collateral sensitivity in clinical treatment. The ability to predict collateral ...
 • Validering av selvrapportert legemiddelbruk hos deltakere med koronarsykdom i Tromsøundersøkelsen 

  Truong, Kieu Nhi Lise (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2020-05-14)
  Bakgrunn: Hjerte- og karsykdommer er en fellesbetegnelse for sykdommer som involverer hjerte og blodårer. Det er en ledende årsak til død over hele verden. Flere epidemiologiske studier utføres for å undersøke årsakene til den økte sykdomsbelastningen. Ved å studere befolkningens mønster av legemiddelbruk og videre korrigere for feilbruk, kan vi redusere risikoen for nye hendelser og progresjon av ...
 • Fullstendighet av legemiddelinformasjon i innkomstjournaler fra akuttmottak i Helse Nord 

  Chan, Macty (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2020-05-14)
  Bakgrunn og formål: I den norske befolkningen er det et relativt stort bruk av legemidler. Bruk av legemidler kan føre til legemiddelfeil og legemiddelrelaterte problemer. Dette kan skje under informasjonsoverføring mellom omsorgsnivå som fra fastlege til sykehjem, eller også i samme enhet som mellom sykehusavdelinger. Mange av pasientskadene på sykehus er legemiddelrelaterte og mange innleggelser ...
 • The development of electrospun chloramphenicol containing wound dressing 

  Murugaiah, Anjanah (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-11)
  Wound healing is among the most complex processes in the human body that is greatly coordinated with a focus to rebuild tissue integrity and restore the skin´s protective barrier. The normal healing process is disrupted in chronic wounds, leading to delayed wound healing due to several underlying factors such as aging, obesity, and diabetes. Among chronic wounds 50 % are infected and up to 78 % of ...
 • Zwitterionic antimicrobial nanoparticles for biofilm therapy 

  Phung, Anna Ngoc (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2021-05-10)
  In recent years, many pathogenic bacteria have developed resistance against the existing antimicrobials, a phenomenon known as antimicrobial resistance (AMR). One of the many reasons contributing to the observed failure of current therapies, is the poor drug penetration across the microbial biofilm. Biofilms are small structural communities of bacterial cells that excrete an extracellular polymeric ...
 • Internett som en kilde til legemiddelinformasjon - en spørreundersøkelse blant apotekkunder 

  Sandsdalen, Vilde (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2021-05-06)
  Bakgrunn: Det er et økt fokus på at pasienter skal kunne være med på å delta i avgjørelser rundt egen behandling. For at de skal kunne gjøre dette er det viktig at de er i stand til å innhente god å forståelig informasjon om helserelaterte tema. Tidligere har det vist seg at helsepersonell slik som lege og farmasøyt har vært kilder som brukes mest. Men i dagens samfunn er bruk av internett utbredt, ...
 • Behavior of E. coli ST131 regarding the acquisition of a blaOXA-48 encoding plasmid 

  Anfinsen, Oda-Mari (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-11)
  Antimicrobial resistance has been a challenge ever since the discovery of antibiotics. The rising challenge of resistance has led to the increased use of last-resort antibiotics: carbapenems. It is predicted that a successful E. coli clone, ST131 is apt for the acquisition of carbapenem-resistance encoding plasmids. In this study, we aim to understand how E. coli ST131 respond to acquisition of ...
 • Mercaptoalkanol-derived self-immolative linkers for bioconjugates. Synthesis and analysis 

  Sengee, Myagmarsuren (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-01-11)
  Many of the anticancer compounds discovered through synthesis or bioprospecting activities are found to be equally toxic to healthy cells and tumors. Consequently, these compounds are not considered as promising drug candidates worthy of further study. This project seeks to develop a novel chemical toolkit that can be utilized to increase the therapeutic value of such toxic compounds by decreasing ...
 • Molecular Modelling of PDE3A Catalytic Domain 

  Antobreh, Andrea B. (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-05-14)
  <p>Recent studies have highlighted the clinical benefits of regulating phosphodiesterase-3 enzymes. Inhibition of PDE3A has proven to aid in preventing and treating cardiovascularrelated disorders and platelet dysfunction. Hypothermia is a condition that can cause cardiac arrest. However, there are no suitable inotropic drugs that are effective for use under hypothermic conditions. Being able to ...
 • Biofilm-related characteristics in clinical isolates of Extraintestinal Pathogenic E. coli 

  Nilsen, Mia Mathisen (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2021-05-10)
  The rapid increase in antibiotic resistance is one of the leading global health issues at present time. Bacteria’s resistance to antibiotic agents can be a thousand times higher when they are embedded in an extracellular biopolymer matrix, defined as biofilm. The biofilm state is a major driver of persistent infections, offering a challenge in providing adequate treatment. Biofilm producing E. coli ...
 • Functional analysis of signaling pathways activated by Anisomycin and Dexamethasone in two different breast cancer cell lines 

  Brown, Rosaline (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-12)
  While targeted therapy exists for ER-positive breast cancers, the treatment option for TNBC is conventional chemotherapy giving a poorer prognosis. It is therefore of interest to study molecular mechanisms and differences between MCF7 (ER-positive) and MDA-MB-231 (ER, PR, and HER2- negative). These cell lines are in vitro representative models for luminal A (non-aggressive) and basal-like (aggressive) ...

View more