Recent additions

 • Exploring the gap between top-down sustainability objectives and perceived local sustainability challenges – the case of Senja Municipality 

  Ahlquist, Ina Helene (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-08-14)
  Achieving social, environmental, and economic sustainability has become the aim of nations and organizations across the globe. One of the attempts to operationalize sustainability is through the integration of the sustainable development goals in coastal governance. However, the perceived characteristics of challenges for sustainability, and thus also solutions to them, may differ depending on the ...
 • Bortfall av MSC-godkjenning for norske fiskerier. Betydningen av miljømerking og sertifisering 

  Mikkelsen, Magnus (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-16)
  Formålet til oppgaven er å bidra til økt forståelse for miljømerking og sertifisering som styringsform til ressursforvaltning, til tross for at det finnes reguleringer i fiske fra myndighetenes side. Den har også til hensikt å gi økt innsikt på betydningen dette har for norsk fiskerinæring. På bakgrunn av dette ble problemstillingen «Hva slags styringsformer er miljømerker og sertifisering, og hvilken ...
 • Ikke-klassiske MHC klasse I L-linjegener i atlantisk laks (Salmo salar) - Potensiell funksjonell rolle som tidlige antivirale varslingssignaler 

  Mortensen, Ella (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-18)
  The Atlantic salmon farming industry is constantly growing in Norway and if managed properly can present a viable solution to the constantly increasing food demand resulting from staggering human population growth. However, one of the main challenges the industry is facing are re- curring fish viral disease outbreaks. Fish vaccination strategies, especially with multicompo- nent vaccines, is used ...
 • Havbruksnæringen og koronapandemien 

  Bang, Petter Hansen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-16)
  Norsk havbruksnæring har siden starten på 1970-tallet hatt en kontinuerlig vekst og utvikling. Norsk atlantisk laks har en stor etterspørsel i det globale markedet. I dag er næringen Norges nest største eksportnæring. Det aller meste som havbruksnæringen produserer blir eksportert ut av landet. Bransjen er derfor avhengig av sine utenlandske kunder. Det store spørsmålet er hvordan havbruksnæringen ...
 • Determination of peracetic acid exposure concentration without effect on Atlantic salmon parr health, welfare or growth cultured in RAS. 

  Eggen, Maia Langøy (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-11-14)
  Recirculating aquaculture systems (RAS) are replacing land-based flow through systems in Norway and other producing countries. RAS has many advances but also bring some biological challenges as water disinfection that may compromise biofilters performance and fish health and welfare. For example, Denmark is using peracetic acid (PAA) as a water disinfection strategy to control pathogens for rainbow ...
 • Markedsundersøkelse: Norsk varmrøkt laks til Japan 

  Riple, Anna Karia Lerøy (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-11-16)
  min studie vil jeg se på muligheten for å introdusere et nytt lakseprodukt til Japan, Varmrøykt laks. Varmrøkt laks ble valgt som utgangspunkt fordi dette er et bearbeidet lakseprodukt som antatt hadde ingen eller lite anerkjennelse i Japan. Ved å introdusere et bearbeidet lakseprodukt ingen hadde noe forhold til og deretter måle oppfatning av dette produktet, kunne man si noe om mulighetene for ...
 • Effekter av økt temperatur og et framtidig krillfiske på fangstutbytte i Barentshavet - en økosystemmodellering i Ecopath med Ecosim. 

  Mortensen, Silje (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-06-17)
  I løpet av de siste 49 årene har Arktisk blitt varmet opp tre ganger raskere enn gjennomsnittet for verden som helhet. Økende havtemperaturer har en innvirkning på marine økosystemer ved å påvirke primærproduksjon og rekruttering av fisk. I Barentshavets økosystem spiller krill en viktig rolle som et viktig byttedyr for flere økologiske og økonomiske viktige fiskearter. Med stigende temperatur ...
 • Hvordan har Norges markedsadgang for handel med sjømat til Storbritannia endret seg etter Brexit? 

  Tronstad, Rune (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-19)
  Norge og Storbritannia har vært viktige handelspartnere i flere tiår, men hva skjer når EØS avtalen ikke lengre innebærer Storbritannia? Sjømateksport er en viktig del av den internasjonale handelen med matvarer i dag, og for mange land har den historisk betydning som en viktig inntektskilde. Sjømatnæringen er global og det eksporteres sjømat til rundt 140 land, hvor en viktig del av rammevilkårene ...
 • Det norske sykdomsregimet og bekjempelsen av infeksiøs lakseanemi 

  Myklebust, Knut Anders (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-15)
  Sykdomsbekjempelse i akvakultur er en kontinuerlig og kompleks utfordring med både miljømessige, velferdsmessige og økonomiske konsekvenser. Virussykdommen infeksiøs lakseanemi (ILA) er en av sykdommene som norske myndigheter, veterinærer og oppdrettere har bekjempet lengst og brukt mest innsats på å kontrollere. Når dyrehelseforordningen tredde inn i norsk rett den 28. april i 2021, kom det nye ...
 • Kiselalger som en fremtidig fôrressurs? Biokjemisk sammensetning i oppdrettslaks (Salmo salar) med Porosira glacialis som fôringrediens. 

  Kristiansen, Frida Bakkehaug (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-15)
  En stadig økende verdensbefolkning og etterspørsel etter sjømat, har bidratt til at akvakulturnæringen har stått ovenfor en betydelig vekst de siste 30 årene. Parallelt har behovet for fôr og fôringredienser økt. Dagens villfiskbestander er allerede fullt utnyttet, og andelen av de høyverdige råvarene fiskemel og fiskeolje er begrenset til bruk i fôrproduksjon på grunn av stagnering i fiskeriene. ...
 • Effekter av framtidige endringer i temperatur og fiskedødelighet på torsk (Gadus morhua) og hyse (Melanogrammus aeglefinus) i Barentshavet - en økosystemmodellering med Ecopath og Ecosim 

  Pedersen, Truls (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-15)
  Økningen i havtemperatur har ført til at mange boreale arter har utvidet sitt habitat både nordover og østover, deriblant torsk og hyse. Torsk og hyse er to av de viktigste kommersielle artene i Barentshavet, og den allerede observerte økningen i biomasse tyder på at begge artene responderer positivt på økt havtemperatur. Hysebestanden i Barentshavet foretrekker varmere temperatur enn torskebestanden, ...
 • Levendelagret rødspette (Pleuronectes platessa) – velferd og kvalitet 

  Pettersen, Ingrid Marie; Aaknes, Vilde Synnøve (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-15)
  I dag er verdikjeden for fisk og skalldyr bygget opp rundt utnyttelse av et fåtall arter som kan fanges i store volum og med høy markedsverdi. Bruk av lite eller ikke utnyttede marine ressurser kan være en bærekraftig tilnærming for å innfri fremtidige krav og etterspørsel til fiskekonsum. Rødspette (Pleuronectes platessa) er den viktigste flatfisken i volum og verdi i europeiske fiskerier. Både ...
 • Fremtidens oppdrettsnæring – med eller uten kobberimpregnering? En kvalitativ studie av aktørers holdninger til kobberbaserte impregneringsmetoder 

  Lie, Amalie Hefre (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-15)
  For å hindre vekst av marine organismer på nøter i oppdrettsanlegg brukes impregnering. I Norge er kobber den vanligste impregneringsmetoden. I 2021 ble det omsatt 1097 tonn kobber til bruk som impregneringsmiddel på nøter i norsk oppdrettsnæring. Når en kobberimpregnert not står i sjøen, vil kobberet havne i det marine miljø enten passivt gjennom utlekking, eller aktivt gjennom spyling. Kobberet ...
 • Forvaltning av kystnære fiskeribestander - Fiskeriene i Andfjorden, kysttorsk og sosioøkologisk perspektiv 

  Johansen, Marianne H. (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-04-29)
  Kystnære fiskebestander har blitt høstet av siden mennesker bosatte seg langs kysten. Effektiviseringen av fiskeflåten og økt menneskelig aktivitet i kystsonen og til havs, har ført til at tiltak for å bevare fiskebestander er blitt innført. De senere tiårene har synet på forvaltning blitt mer helhetlig, fordi forskere, fiskere, organisasjoner, med mer, begynte å se verdien av å ivareta hele økosystem ...
 • Stock Assessment of Norwegian Atlantic Halibut North of 62°N Latitude Using a Data-Limited Approach 

  Lindgård, Edvin Laberg (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-13)
  Landings of Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus) have increased significantly in later years. More fishing boats are joining the open-access fishery, with an ever-increasing number of fishing gear. The Atlantic halibut is also a popular tourist and recreational fishery target species. Atlantic halibut is a large, late-maturing flatfish with life history traits that make the stock sensitive ...
 • Kartlegging av dødelighet og vekst i produksjonen av triploid settefisk (Salmo Salar L.) i perioden 2017-2021 i et norsk settefiskanlegg 

  Frantzen, Christoffer (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-15)
  Noen av de største utfordringene i dagens oppdrett av atlantisk laks (Salmo Salar L.) er knyttet til påvirkninger av miljøet. Rømming av oppdrettslaks er en stor miljøutfordring da det er fare for at rømt oppdrettslaks kan påvirke vill laks genetisk i tillegg til spredning av lakselus (Lepeophtheirus salmonis). Produksjon triploid laks er en måte å produsere steril laks på, og et tiltak for å gjøre ...
 • Hvor ble det av kystreka? Formidling av forskningsresultater med StoryMap 

  Høyer, Christoffer (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-15)
  Dypvannsreke Pandalus borealis har er en viktig ressurs for fiskere langs norskekysten. Årlige kvoter fastsettes basert på råd av havforskning, fiskeristatistikk og innspill fra ulike interesser, forhandlinger mellom land og politiske føringer for å sikre en bærekraftig forvaltning. Planlegging, håndtering og overvåkning av ressurser i kystsonen er viktig for å ta vare på økosystemene og sikre ...
 • Framtidig tilnærming i bearbeidingsprosessen hos SalMar InnovaNor 

  Hatleli, Catharina Sundal; Meland, Martine Gullberg (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-15)
  Temaet for masteroppgaven er innovasjon og bærekraftig utvikling i sjømatnæringen. Målet med studien er å se på implementering og mulighetsområder for bearbeidingsprosessen inn mot et grønt skifte. Tematikken vil bli belyst gjennom selskapet SalMar InnovaNor. SalMar InnovaNor er et slakteri- og bearbeidingsanlegg på Senja som driver med bearbeiding av laks, og er et av de største selskapene innenfor ...
 • Overtredelser i fiskerinæringen: Kontroll- eller aktsomhetsproblem? En studie over bruken av overtredelsesgebyr i norsk fiskeriforvaltning 

  Berg, Ronje (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-15)
  Overtredelsesgebyr (OTG) er en administrativ sanksjon som Fiskeridirektoratet kan ilegge ved overtredelser av fiskerilovgivningen. Denne oppgaven undersøker bruken av OTG i norsk fiskerinæring, med formål om å vise hvorfor det er uenigheter mellom forvaltningen og fiskerne om bruken av sanksjonsmetoden. For å besvare oppgavens problemstilling vil studien bruke en "mixed methods" tilnærming ved å ...
 • Påvirkning på torsk (Gadus morhua) ved høsting av raudåte (Calanus finmarchicus) 

  Hessen, Katrine (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-15)
  Med bakgrunn i at flertallet av verdens fiskebestander er overfisket eller drives fiske på, verdens befolkning- og etterspørselen av råstoff øker, er det aktuelt å rette blikket mot lavere trofiskenivå. Raudåte er en av artene i jordas mest dominerende dyregruppe, med dens enorme produktivitet er det potensiale til å beskatte av bestanden uten negative ringvirkninger på økosystemets helhet. Tross ...

View more