Recent additions

 • Luftforsvarets offiserer – hvordan å motivere og beholde de. En studie om motivasjonens påvirkning på Luftforsvarets offiserer og deres militære karriere 

  Ratneswaran, Aumgaran (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-11-28)
  En studie om motivasjonens påvirkning på Luftforsvarets offiserer og deres militære karriere.
 • Hvordan skiller sluttårsakene i Forsvaret seg fra de i sivile arbeidsplasser? 

  Jakobsen, Mathias; Strøm, Benjamin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-11-30)
  Forsvaret har gjennom mange hundre år levert offiserer og ledere til det sivile arbeidsmarkedet. Internt i Forsvaret er det en opplevelse om at organisasjonen mister kompetent personell for tidlig. Dette har ført til at Forsvaret har satt fokus på å finne ut hvilke sluttårsaker militært personell har. Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) har i de siste årene gjennomført årlige undersøkelser om ...
 • Hvordan har jordmødrene det egentlig på jobb? 

  Elvestad, Johanne Pettersen (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-12-01)
  Oppgavens formål er å undersøke om det er signifikante ulikheter i hvordan jordmødre ved fødestuer, fødeavdelinger og kvinneklinikker har det på jobb. Problemstillingen for oppgaven er: Er det ulikheter i grad av jobbtilfredshet og motivasjon hos jordmødre ved de ulike fødeinstitusjonene under Universitetssykehuset i Nord-Norge? Og hva kan forklare eventuelle signifikante forskjeller? I arbeidet ...
 • Mellomlederes utfordringer med endringsprosesser i psykiatrisk helsearbeid i Norge. En kvalitativ studie blant seks mellomledere i fire ulike organisasjoner innen psykiatrisk helsearbeid i Norge 

  Eberhardt, Stefan (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-12-01)
  Sammendrag Mellomledere har en viktig rolle som bindeledd mellom toppledere og personalet. I særlig grad gjelder dette når endringer i organisasjonen implementeres. Deres evne til å få personalet til å forstå, akseptere og praktisere disse endringene er avgjørende. Motstand mot endringer derimot vanskeligjør gjennomføring av disse prosessene. For å utforske dette fenomenet nærmere valgte jeg å ...
 • Sportsvasking - en litteraturstudie 

  Skuland, Kristian (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-11-30)
  Denne oppgaven utforsker temaet sportsvasking gjennom en litteraturstudie basert på ulike forskningsbidrag. Å sportsvaske, som ble kåret til "årets ord" av Språkrådet i 2021, har fått økt oppmerksomhet i media, spesielt med Qatar som vertsnasjon for fotball-VM i 2022. Enkelte nasjoners arrangering av olympiske leker og overtakelser av kjente europeiske fotballklubber, gjort av stater som har et ...
 • Fjernledelse - et globalt eksperiment? En litteraturstudie om fjernledelse og kommunikasjon 

  Tungesvik, Vegard (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-11-30)
  Denne masteroppgaven er en litteraturstudie om fjernledelse og kommunikasjon. Temaet fjernledelse er spesielt aktuelt på grunn av covid-19 pandemien og den økte bruken av digitale kommunikasjonsmidler. Jeg er derfor interessert i å undersøke problemstillingen: Hva er fjernledelse, og hvilke muligheter og begrensninger eksisterer ved fjernledelse? Problemstillingen har jeg belyst gjennom tre ...
 • Lederskap i teori og praksis: Studie av utdannelsen til offiserer i Forsvaret (Norge) og Bundesheer (Østerrike) 

  Kleppan, Iver Johannes; Selstad, Jonas Stenseth (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-11-30)
  Denne masteroppgaven utforsker lederskap i teori og praksis gjennom en studie av offisersutdannelsen i Norge og Østerrike. Arbeidet er en sammenlignende analyse av hvordan militære ledere utdannes i disse to nasjonene per 2023, med et særlig fokus på endringene etter den norske reformen for militært tilsatte i 2016 og utdanningsreformen fra 2018. Vårt arbeid bygger på en grundig gjennomgang av ...
 • Tillitsforhold mellom unge offiserer og deres overordnede i Luftforsvaret: Har tillitsforholdet endret seg etter implementeringen av URE? 

  Berset, Tor Aksel (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-11-30)
  Denne studien søker å svare på hvorvidt tillitsforholdet mellom unge offiserer og deres overordnede i Luftforsvaret har blitt påvirket av Utdanningsreformen i Forsvaret (URE) og potensielle årsaker til at tillitsforholdet har endret seg. Metodisk benytter studien seg av en kvalitativ forskningsmetode, og baserer seg på individuelle intervju av unge offiserer og deres overordnede. Studiens teoretiske ...
 • Kunnskapsoverføring for å imøtekomme organisatorisk vekst - En casestudie om kunnskapsoverføring til industribedriften Rupro AS 

  Monsø, Sondre; Holmen, Erik (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-11-28)
  Denne masteroppgaven har undersøkt tematikken kunnskapsoverføring. Den har sett på hvordan praksis ble uthentet, tilpasset og implementert hos en mottaker. Kunnskapen som ble overført var Team Performance, en praksis som baserer seg på medarbeiderdrevet forbedringsarbeid. Organisasjonen hvor Team Performance ble innført er industribedriften Rupro AS. Rupro er en mellomstor industribedrift i Trøndelag ...
 • Handlingsrommet til å drive frem organisasjonsendring 

  Skrutvold, Vegard (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-11-28)
  Denne masteravhandlingen tar for seg tematikken rundt ledelse og maktforholdet mellom ledelsen og de ansatte. Avhandlingen ser på den historiske utviklingen av organisasjoner for å redegjøre for hvordan maktbalansen har endret seg det siste århundret. Problemstillingen avhandlingen tar stilling til å besvare er: Hvilket handlingsrom har henholdsvis ledere og ansatte til å drive frem organ ...
 • Informasjonssikkerhetskultur - en litteraturstudie Hva skaper og påvirker informasjonssikkerhetskultur og hvilke tiltak kan føre til forbedring av informasjonssikkerhetskulturen? 

  Friborg, Øyvind (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-11-30)
  Informasjonssikkerhet har som følge av den digitale transformasjonen de siste tiårene fått et økende fokus i organisasjoner. Det er også en økende annerkjennelse i forskning at tekniske sikkerhetstiltak ikke er tilstrekkelig for å møte dagens komplekse sikkerhetsutfordringer. Når den menneskelige faktoren ofte identifiseres som det svakeste leddet innen informasjonssikkerhet kan en styrket ...
 • Transformasjonsledelse i beredskapsorganisasjoner: Lederens påvirkning på motivasjon hos ansatte i Hæren og Røde Kors 

  Story, Thor (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-11-26)
  I en tid hvor beredskap og krisehåndtering er høyst relevant, er spørsmålet om hvordan ledelse påvirker ansattes motivasjon svært aktuelt. Undersøkelsen søker å bidra med relevant innsikt om ledelse og motivasjon i beredskapsorganisasjoner. Undersøkelsen benytter en kvalitativ tilnærming, med semistrukturerte intervjuer av tre mellomledere fra to organisasjoner. Disse to organisasjonene er Hæren ...
 • Oppdragsbasert Ledelse - I hvilken grad har militær ledelsesfilosofi overføringsverdi til ikke-militære organisasjoner? 

  Skogvold, Arvid; Skogvold, Øyvind (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-11-25)
  Lederskapsutfordringer knyttet til håndtering av stadig mer komplekse og uforutsigbare omgivelser har i aller høyeste grad aktualisert seg de siste årene gjennom pandemi, krig og en verdensøkonomi i ubalanse. Eksisterende forskning peker på at enkelte organisasjoner ikke evner å håndtere disse utfordringene. Gjennom en kvalitativ tilnærming analyserer og drøfter oppgaven hvilken overføringsverdi ...
 • Hjemmekontor - leders oppfølging sett fra de ansattes perspektiv 

  Huemer, Cecilie Berg; Johansen, Gøril (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-11-27)
  Denne studien er en kvalitativ undersøkelse som tar utgangspunkt i intervju av 5 ulike respondenter som alle tilhører samme organisasjon, men ikke samme avdeling eller lokasjon. Bakgrunnen for å gå i gang med denne studien har vært overgangen fra arbeidssted på organisasjonens kontorlokaler til arbeidssted hjemme, gjerne ved kjøkkenbordet, og hvordan arbeidstakerne har opplevd det å endre fra ...
 • Analyse av strategien til Norske Reindriftsamers Landsforbund. Arealinngrep. Norge i vekst og konsekvenser. 

  Balto, Anne Toril Eriksen (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2018-11-30)
  Kampen om arealene i arktiske områder er stadig økende. I Norge kommer storsamfunnets interesser og behov for arealer stadig oftere i konflikt med reindriftsnæringens beitearealer, som for reindrifta er nødvendige for å kunne produsere og eksistere. Med den utbygningstakt som pågår i hele Sápmi vil 80 prosent av reindriftsnæringens kjerneområder være sterkt påvirket av utbygninger og inngrep i ...
 • Fjernledelse og tillit i en beredskapsorganisasjon 

  Totland, Stian; Loftheim, Anders (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-11-30)
  Denne oppgavens formål er å undersøke problemstillingen: Påvirker fjernledelse tillit i beredskapsavdelingen i Bergen brannvesen? Avstand mellom ledelsen og medarbeiderne er et tema som er aktualisert gjennom korona-pandemien hvor store deler av arbeidsstyrken i Norge ble påtvunget avstand til ledelsen og kollegaene. For brannvesenet er avstand mellom ledelsen og de operative mannskapene en naturlig ...
 • Hvordan er struktur og kultur med på å gjøre varslingsrutiner kjent på to videregående skoler i Finnmark? Er det forskjell på store og små skoler? 

  Kurrak, Merete (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2018-11-27)
  I denne masteroppgaven har jeg valgt å se på hvordan kultur og struktur påvirker kjennskap til varslingsrutinene for to videregående skoler i Finnmark. Nye varslingsbestemmelser trådte i kraft 1. juli 2017. Dette førte til at Finnmark Fylkeskommune utarbeidet en Varslingsplakat som skulle gjelde for alle som jobber i fylkeskommunene. Kan strukturen være årsaken til at ansatte kjenner mer eller mindre ...
 • Tillit i virtuelle team. Hvordan skapes og endres ulike former for tillit i virtuelle team, og hvilke forhold har betydning for å opprettholde tillit over tid? 

  Lona, Jørn; Sulheim, Ole K. (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-07-18)
  Temaet for denne avhandlingen er hvordan man skaper tillit i virtuelle team. Problemstillingen er todelt og lyder som følger: Hvordan skapes tillit i virtuelle team, og hvilke forhold har betydning for å opprettholde tillit over tid? Det er benyttet litteraturstudium som metode for å besvare disse spørsmålene. Datautvalget for avhandlingen er 12 artikler hentet fra anerkjente tidsskrifter i perioden ...
 • Endringsledelse i kommunal sektor i et systeminspirert ledelse-perspektiv. Hvordan kan man lede endringsprosesser i offentlig sektor effektivt? Kan systeminspirert ledelse bidra til å nå effektivitet i endringsprosesser i Tromsø Kommune? 

  Eira, Sanna (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2019-11-27)
  Tema for denne oppgaven er endringsledelse i kommunal sektor i et systeminspirert ledelses-perspektiv. Formålet med oppgaven er å undersøke om det er mulig å lede endringsprosesser i kommunal sektor effektivt ved bruk av systeminspirert ledelse. Det er en kvalitativ casestudie av systeminspirert ledelse som kan bidra til å nå effektivitet i endringsprosesser. Dette leder frem til følgende problemstilling: ...
 • Stress eller en mer meningsfull arbeidshverdag? - En studie om hvordan insourcing av tjenester påvirker ansatte 

  Andreassen, Håkon (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-06-01)
  Denne studien var en kvalitativ studie som har basert seg på semistrukturert eller delvis strukturert intervju som datainnsamlingsmetode. Utgangspunktet for studien har vært å undersøke hvordan flere arbeidsoppgaver og mer ansvar påvirker. Problemstillingen for studien ble formulert slik: Hvordan påvirker insourcing av tjenester ansatte? For å besvare problemstillingen ble det laget 3 forskningsspørsmål, ...

View more