Recent additions

 • Har Forsvaret de nødvendige forutsetninger for å implementere ytelsesbaserte logistikk? 

  Lund, Tommy Gripp (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-24)
  Forsvaret er stilt overfor krav til kostnadsbesparelser og sivile logistikk-konsepter blir i økende grad vektlagt innen militær logistikk. I ytelsesbaserte kontrakter er hovedhensikten å etablere et forholdsmessig langsiktig partnerskap mellom den private industrien og Forsvaret, som begge parter kan dra nytte av. Målet med denne studien er å undersøke hva som skal til for at slike samarbeidskontrakter ...
 • Ensomme ulver? - en studie av sikkerhetskulturen i tre vegtransportbedrifter 

  Brovold, Frank Hilmar (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-18)
  Studien undersøker hvordan ni respondenter i tre vegtransportbedrifter beskriver sikkerhetsarbeidet i egen bedrift, og hvorvidt disse beskrivelsene kan sies å indikere at bedriften har en sikkerhetskultur. Dette blir vurdert ut i fra i hvilken grad bedriftene har en rapporteringskultur, en rettferdig kultur, en læringskultur og en fleksibel kultur. Variasjoner i funn blir forklart blant annet med ...
 • Strategisk kompetansestyring i Heimevernets områdestruktur. Visjon eller virkelighet? 

  Endregaard, Kristine Bertinsdatter (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-13)
  Hensikten med denne oppgaven har vært å undersøke graden av kompetansestyring i styrkestrukturen ved Bergenhus Heimevernsdistrikt 09 gjennom følgende problemstilling: «I hvilken grad opplever områdesjefer ved HV-09 at de utøver kompetansestyring i sitt område og hvilke faktorer påvirker graden av dette? Jeg tar utgangspunkt i teori om strategisk kompetansestyring og benytter også i noen grad teori ...
 • Vil profesjonaliseringen av Forsvaret påvirke forventningen til og opplevelsen av hvordan ledere utøver jobben sin på? 

  Rasmussen, Allan Borgan (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-15)
  Det norske Forsvaret har i nyere tid hatt en personellstruktur preget av mannskaper og yngre ledere, som ofte har relativt kort tjenestetid og liten erfaring sammenlignet med sine nærmeste ledere. Etter deltagelse i flere komplekse og krevende misjoner i utlandet har Forsvaret gått bort fra en slik struktur, og implementerer nå en struktur som preges av økt kompetanse og erfaring også på de laveste ...
 • Omdømmebygging i Barnevernet. Taushet som varemerke 

  Wingstad, Ann-Monika Johansen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-11-17)
  Hvilket fokus har barneverntjenesten i en utvalgt kommune på omdømmebygging. Har de kjennskap til statens kommunikasjonsstrategi " Et åpent barnevern fra 2008?", og hvilke utfordringer ser de eventuelt med å jobbe med omdømme i arbeidshverdagen.
 • Anerkjennelse av soldater. Betydningen av gjenopptakelse av tildelinger av Forsvarets stridsdekorasjoner 

  Gunnarskog, Gaute (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-11-16)
  Denne oppgaven har sett på hvordan tildeling av stridsdekorasjoner påvirker norske soldater sin opplevde følelse av anerkjennelse. Stridsdekorasjoner er i Norge først og fremst forbundet med tildelingene til krigshelter fra andre verdenskrig, og mange i Norge kjenner historiene om datidens helter, med Gunnar Sønsteby i spissen! Etter krigen har det ikke vært et system for tildelinger av slike ...
 • Ledelse i flerkulturelle organisasjoner. En selvbiografisk beretning 

  Hansen, Lisa Elshaug (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-05-12)
  Tema i denne masteroppgaven er ledelse i flerkulturelle organisasjoner. Det norske arbeidslivet har i likhet med det norske samfunnet blitt mer kulturelt sammensatt, i betydning av at det har blitt et sted der mennesker fra ulike kulturer møtes og arbeider sammen. Innenfor forskning har man ikke vært opptatt av lederrollen, men av å beskrive og forklare marginaliseringen av innvandringen i arbeidslivet, ...
 • En analyse av St. Melding 14 (2012-2013) «Kompetanse for en ny tid». Hvilke motiver ligger til grunn for kompetansesatsingen i St. Melding 14 (2012-2013), og hvordan blir strategier og tiltak presentert og oversatt til Fokus? 

  Dahlberg, Kjersti Øvergaard (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-05-13)
  St. Melding 14 (2012-2013) ble vedtatt 14.juni 2013. Den legger føringer for en ny kompetansepolitikk i Forsvaret. Hele forsvarssektoren er i kontinuerlig omstilling. Dette påvirker alle enhetene i sektoren. Samfunnet endrer seg og det stilles krav til høy kompetanse på grunn av konkurranse i arbeidsmarkedet. Hensikten med min oppgave er å identifisere strategier og tiltak som ligger i ...
 • Målsettinger og oppdrag gitt gjennom styringslinjen i Forsvaret. I hvilken grad blir mål og oppdrag gitt av Forsvarssjefen nedfelt i Forsvarets operative virksomhet? 

  Svendsen, Jostein; Flatholm, Per Olav (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-06-01)
  Hensikten med oppgaven har vært å undersøke hvordan mål og oppdrag som gis av forsvarssjefen nedfeller seg i organisasjonen, og i hvilken grad disse mål og oppdrag kommer til faktisk utførelse i Forsvarets operative virksomhet. Blir utførelsen målt og vurdert ut fra hva som skal være effekten med militære styrker, eller måles organisasjonen på helt andre forhold som ikke har noe med den operative ...
 • Medarbeidersamtalen - nyttig verktøy eller pliktløp? En studie av Forsvarets bruk av medarbeidersamtalen som ledelses og utviklingsverktøy. 

  Loso, Per Aslak (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-11-15)
  Tema for denne oppgaven er Forsvarets bruk av medarbeidersamtalen som ledelses- og utviklingsverktøy. Problemstillingen for oppgaven er: Er medarbeidersamtalen et egnet verktøy for personalutvikling i Forsvaret sett både fra lederens og medarbeidernes synspunkt? Med bakgrunn i problemstillingen gjennomført en kvalitativ undersøkelse ved å intervjue et strategisk utvalg militære arbeidstaker i ...
 • Hvordan påvirkes ledermakten til sjefer i Hæren av deres kompetanse og verdier? : Hvordan påvirker sjefens kompetanse og verdier sjefens makt? : Hvilke sammenhenger er det mellom sjefens kompetanse og verdier? 

  Setvik, Jan Tore; Bakke, Tomas (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-05-15)
  Vi mener å ha sett at noen sjefer ser ut til å øke sin makt, mens andre ser ut til å miste den til tross for tilsynelatende like forutsetninger. I denne oppgaven har vi som mål å undersøke mulige årsakssammenhenger mellom ledermakt, kompetanse og verdier. De senere år har verdier som ledelsesverktøy fått en stadig mer sentral posisjon i hvordan hærens avdelinger skal ledes. De ansatte på det utførende ...
 • Sikkerhetskultur i Forsvaret: En idé på reise 

  Fladeby, Lars-Emil (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-05-14)
  Oppgaven studerer organisasjonsteori og sikkerhetskultur, med utgangspunkt i hvordan sikkerhetskulturen i Forsvaret har utviklet seg, forstått som en ide på reise. Organisasjonsideer vil ofte oppleves å reise mellom ulike organisasjoner. Visse ideer får varig effekt og institusjonaliseres, mens andre forsvinner ut igjen og bærer mer preg av å være forbigående moter. Sikkerhetskultur er et aktuelt ...
 • Styring eller ledelse? - En studie om hvorvidt lederstil påvirker ytelse 

  Jensen, Maichen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-05-14)
  Ledelse ses i dag som den avgjørende faktoren for å oppnå forbedring av arbeidsform og ytelse, og mye av ledelsesforskningen er basert på at ledelse er den viktigste faktoren for å forklare organisasjoners suksess eller fiasko. To grunnbegreper har fungert som et hovedskille i den omfattende forskningen som har vært gjort, disse omhandler grad av saksorientering og grad av menneskeorientering og ...
 • Mål- og Resultatstyring: Nye lederroller i Forsvaret? 

  Fladeby, Flemming Løberg (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-05-15)
  Denne oppgaven handler om styring og ledelse i Forsvaret. Etter årtusenskiftet har Forsvaret i økende grad tatt i bruk ulike styringsverktøy, under paraplybetegnelsen virksomhetsstyring. Sentralt for styringsverktøyene står mål- og resultatstyring (MRS). I Hæren ble dette for alvor aktualisert etter en budsjettoverskridelse i 2004. Denne utviklingen framstår som et svar på forventninger fra Forsvarets ...
 • Lederutvikling - Læring og egenutvikling eller bare et hyggelig avbrekk fra arbeidshverdagen i koselige omgivelser? Forsvarets Lederutviklingsprogram - en casestudie 

  Endregaard, Christer Haarvig (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-05-16)
  Hensikten med denne oppgaven har vært å undersøke deltakernes subjektive oppfatning av utbyttet fra Forsvarets Lederutviklingsprogram, LUPRO, med følgende problemstilling: "I hvilken grad fører deltakelse på eksterne lederutviklingstiltak til en hensiktsmessig utvikling som menneske og leder? Forekommer det tilegning av kunnskaper, ferdigheter og holdninger og i hvilken grad vil deltakernes tidligere ...
 • Kompetansestyring i et moderne Forsvar : hvordan er kompetanseplanleggingen på strategisk nivå koblet til øvrige strategier og fremtidige kompetansebehov i Forsvaret? 

  Gabrielsen, Robert; Pedersen, Bjørnar Dahler (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-11)
  Bakgrunn for studien har opphav i Forsvarets egen erkjennelse av at endringer i omgivelsene krever at de tar grep om organisasjonens strategiske kompetansestyring. En av Forsvarets største utfordringer per i dag er å anskaffe, utvikle og anvende kompetanse. Hensikten med vår oppgave har vært å undersøke hvordan Forsvarets kompetanseplanlegging er koblet sammen med øvrige strategier i sektoren. Det ...
 • Troms Kraft – krisekommunikasjon. En analyse av Troms Kraft krisekommunikasjon under Kraft & Kultur - saken året 2011 

  Olsen, Ieva (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-05-30)
  I følge litteraturen er det viktig i en krisesituasjon å velge den responsstrategien som samsvarer med det ansvaret interessentene tilskriver organisasjonen. Formålet med dette er å minimere krisens skadelige virkning, samtidig som man søker å ivareta organisasjonens omdømme. I denne oppgaven har jeg analysert hvilke responsstrategier Troms Kraft tok i bruk når det ble kjent at det hadde foregått ...
 • Omstilling i Hæren - Mot ledelse eller styring? 

  Holtet, Jarle (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-06)
  Trendene omkring ledelse og styring i organisasjonslivet er en pendelprosess der det argumenteres for en utvikling fra styring til ledelse fra 1970 årene og utover, etterfulgt av en økt styringstrend etter årtusenskiftet. Denne oppgaven undersøker Hærens omstilling siden årtusenskiftet og frem til i dag, sett i forhold til ledelse og styring i tre ulike faser. Problemstillingen i oppgaven er som ...
 • Fra sambandsingeniøren til cyberoffiseren : en casestudie av Forsvarets Ingeniørhøgskole 

  Haraldsson, Hilmar Pall (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-06-20)
  Samtidig som samfunnet utvikler seg, utvikles moderne krigføring til å ta i bruk mer avansert teknologi. Bruk av datamaskiner på gutterommet har gått ifra å bli et leketøy til å kunne bli potensiell trussel mot kongerikets og dets allierte sikkerhet. Forsvaret trenger kunnskap og erfaring med bruk av avansert teknologi i krigføring og forsvarsarbeid. Cyberdomenet er blitt etablert og Forsvaret ...
 • Har seleksjon noen betydning? En studie av seleksjonens prediktive validitet 

  Vik, Joar Sæterdal (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-05-31)
  I denne oppgaven har jeg stilt spørsmål om hvorvidt omfattende seleksjon har noen betydning for å forutsi prestasjoner i utdanning, eller om resultater fra tidligere utdanning og tjenesteuttalelser kan være tilstrekkelig som vurderingsgrunnlag. I oppgaven opererer jeg dermed med to sett prediktorer, hvorav det ene omhandler tidligere prestasjoner, mens det andre omhandler selve seleksjonstestene. ...

View more