Recent additions

 • Investigating the Effect of Pressure and UV Radiation on Antioxidant and UV Stabilizing Additives in Different Tire Particles 

  Johansen, Martin Amund Langaas (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-25)
  This thesis investigates the impact four different experimental marine conditions have on the extractability of tire additives meant to protect tires from UV radiation as well as some other common substances found in tires. The impact is evaluated between tire particle size and age to determine if the exposure affects them differently. This thesis finds that the effect of marine conditions on ...
 • Betydningen av for- og etterarbeid for å fremme faglig forståelse under praktisk kjemiundervisning på ungdomstrinnet 

  Landrø, Jenny (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-30)
  Denne oppgaven er skrevet på bakgrunn av interesse og nysgjerrighet rundt praktiske undervisningsmåter. Oppgaven har som mål å undersøke hvordan ungdomsskolelærere benytter seg av praktiske aktiviteter og for- og etterarbeid for å fremme elevenes faglige forståelse. Studien er utført ved analyse av LISSI-studien sitt videomateriale av norsk naturfagundervisning på ungdomstrinnet. Analysen bestod ...
 • Kan bruk av programmering i matematikkundervisning fremme algoritmisk tenkning hos elever? 

  Johnsgård, Mathea Fennefoss (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-06-12)
  Høsten 2020 ble det med fagfornyelsen innført nye læreplaner, der det i matematikk settes økt fokus på utforskning og problemløsning, samt innføring av følgende kompetansemål i 1T: «formulere og løse problemer ved hjelp av algoritmisk tenkning, ulike problemløsningsstrategier, digitale verktøy og programmering» (Kunnskapsdepartementet, 2020). Hensikten med studien er å undersøke overføringsverdien ...
 • Derived matroids: Comparison between three different concepts of derived matroids 

  Bøgner, Tobias (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-06-01)
  In this thesis, we first define error-correcting codes and describe many of their basic properties. Then we proceed to describe how matroids are a useful tool to determine many basic properties of error-correcting codes. In the remaining half of the thesis, we study a more specific theme; derived matroids. We describe in detail three different constructions, one invented already in 1979 by Longyear, ...
 • Studenters oppfatning av overgangen fra videregående til universitetsmatematikk 

  Langstrand, Thomas; Johansen, Kristian Magne (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-05-31)
  Gjennom en mix-method research studie, undersøker vi hvordan studenter oppfatter overgangen fra videregående til universitetsmatematikken, og særlig hvordan de opplever måten bevis presenteres på. Vi gjennomførte en kvantitativ spørreundersøkelse med 110 respondenter og tre intervjuer for å besvare følgende to forskningsspørsmål: 1. Hva er studenters oppfatning av betydningen av bevis i matematikk, ...
 • Problemløsning i sjakk og matematikk 

  Meyer, Magnus Hals (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-05-31)
  Spillet sjakk inneholder både utforskning og problemløsning. Et kjerneelement i matematikklærerplanen er «utforskning og problemløsning» (KD, 2019). For å finne det beste trekket i en sjakkposisjon, kan sjakkspillerne følge seks ulike trinn (Ostman, 2011). Dette fører til problemløsning for å finne det beste trekket i posisjonen. Utforskning i sjakk er for eksempel at spillerne kan finne ...
 • Alternative forestillinger om bærekraftig utvikling 

  Sagland, Raymond (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-06-01)
  En undersøkelse av norske elevers alternative forestillinger om utvalgte emner innenfor bærekraftig utvikling.
 • Utforskende arbeidsmetoder for dybdelæring i naturfag 

  Strandmo, Tim Mæland (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-26)
  Bakgrunn: Bakgrunnen for studien er økt fokus på utforskende arbeidsmåter i naturfag. Utforskende arbeidsmåter blir trukket fram som en nødvendighet for at elevene skal oppnå dyp læring i faget og utforskingsbasert naturfag har blitt gjort mer eksplisitt i den nye læreplanen LK20. Mål: Studien vil eksemplifisere hvordan utforskende undervisning kan utføres i praksis, samt formidle elevenes ...
 • En videostudie av undervisningsopplegg som omhandler bærekraftig utvikling i naturfag 

  Betten, Rikke Elisabeth (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-31)
  Masteroppgaven er skrevet på bakgrunn av en nysgjerrighet rundt temaet bærekraftig utvikling etter at dette har fått en større plass i fagfornyelsen (LK20). Målet med oppgaven er å belyse hvordan man som lærer kan legge opp undervisningopplegg i temaet slik at elevene får den kompetansen de trenger etter endt undervisning. Gjennomførelsen av studien er blitt gjort i samarbeid med LISSI- prosjektet ...
 • Formativ tilbakemelding gjennom digitale flervalgsoppgaver i CANVAS: En kvalitativ studie av studentenes læringserfaring gjennom arbeid med flervalgsoppgaver i et fysiologi-emne på bachelor nivå 

  Norli, Nora Qi Baskår (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-31)
  Formativ tilbakemeldinger (feedback) fra lærere er viktig for å fremme studentenes læring, og defineres som en prosess der studentene kan nyttiggjøre seg av informasjon om egen prestasjon, og bruke denne til å forbedre kvaliteten på eget arbeid og læringsstrategi (Boud & Molloy, 2013; Shute, 2008). Dette mastergradsprosjektet har sett på bruken av flervalgsoppgaver som verktøy for tilbakemelding og ...
 • Utforskende arbeidsmåter i naturfag - En mixed methods casestudie av en ungdomsskoleklasse og deres lærers erfaringer fra egen naturfagundervisning 

  Soknes, Ottar Fosby (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-02)
  Formålet med denne studien var å undersøke lærere og elevers refleksjoner rundt egen naturfagundervisning, i lys av den økende vektleggingen av utforskende arbeidsmåter i læreplanene. Det ble gjort en mixed methods casestudie av en ungdomsskoleklasse og deres lærer. Studien benytter metodetriangulering i form av spørreskjema og intervjuer med læreren og en gruppe elever. Dette med hensikt å besvare ...
 • How much are you able to make your students learn? A study of the knowledge gain of students with high learning potential in the course of a teaching setup on wireless communication 

  Gitlesen, Amanda E. V. (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-06-09)
  This master thesis presents looks into how much knowledge can with high learning potential student gain from a tailored teacher setup. An tailored teaching program was created within the theme wireless communication and the data was collected mainly form an anonymous pre and post-test from four diffident subject groups from which the knowledge gain value g was calculated. The knowledge gain takes ...
 • Effects of single and multiple OXA-48 mutants on enzyme activity, stability, and structure-activity relationship. Evolutionary consequences of antibiotic resistance development caused by OXA-48 

  Martinsen, Nina Nevjar (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-06-02)
  Antimicrobial resistance, primarily caused by the overuse of antimicrobials such as antibiotics, is becoming an increasing concern to public health. To that end, the global spread of the -lactamase OXA-48 is worrisome, as it readily catalyzes the hydrolysis of -lactam drugs, such as penicillins as well as our “last resort” carbapenems. On the contrary, OXA-48 exhibits only limited catalytic activity ...
 • Hva vektlegger lærere i vurdering av forsøksrapporter i naturfag? 

  Karlsen, Petter Tobias (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-31)
  Denne mastergradsoppgaven er en kvalitativ studie som er gjennomført blant naturfagslærere på ungdomsskole og videregående skole. Problemstillingen er «Hva vektlegger lærere i vurdering av forsøksrapporten i naturfag?» og den besvares gjennom forskningsspørsmålene: Hva vektlegger lærere i videregående i vurdering av forsøksrapporten? Hva vektlegger lærere i ungdomsskolen i vurdering av ...
 • Begrepslæring i naturfag: En kvalitativ casestudie av en lærers strategier for å fremme læring av kjemifaglige begreper i ungdomskolen 

  Arneberg, Siri Outzen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-10-30)
  Denne masteroppgaven er skrevet med interesse for lærerrollen og fagformidling som utgangspunkt. Oppgaven har som hensikt å øke leserens bevissthet rundt det fagspesifikke språket i naturfag, og hvilken konsekvens dette språket har for læring i naturfag. Det er også et ønske at oppgaven kan være et didaktisk bidrag til hvordan man kan legge til rette for elevenes fagspråklige utvikling, og følgelig ...
 • Changes in Senescence for High Arctic Vegetation. A Study on How Climate Change May Affect Plant Communities 

  Nilsen, Agnes Kristine Balandin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-06-22)
  Climate change is predicted to accelerate the closer you get to the poles. And in contrast to more southern regions, which is forecasted to receive increased temperatures and drought, the Arctic is predicted to get both higher temperatures and an increase in precipitation. This means that in the study site for this paper, Adventdalen, on the high arctic island of Spitsbergen, Svalbard, the plant ...
 • Livshistoriestrategier hos sjørøye (Salvelinus alpinus (L.)) i Laksvatn, Nord-Norge 

  Opheim, Linda Nilsen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-06-20)
  Sjørøye (Salvelinus alpinus) er en laksefiskart som kan ha flere ulike livshistorietrekk – og strategier. En strategi er anadromi hvor individer tar næringsvandringer til et rikere habitat (sjøen) for å optimalisere individuell vekst og fitness. Dette studiet ser nærmere på migrasjonsadferd, trofisk nisje og vekstmønster hos sjørøye i Laksvatn ved å bruke data fra to år (2020-21). En vandringsfelle ...
 • Lærerrollen i utforskende undervisning 

  Kristiansen, Maren Therese Fagerli (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-28)
  Denne masteren skrives med formål om å se på to aspekter ved lærerrollen i utforskende undervisning. Hvordan læreren tilrettelegger for utforskende undervisning, og hvordan læ-rerrollen vil variere i utforskende undervisning. Oppgaven har som hensikt å øke bevissthe-ten rundt hvilken forventning som er til læreren når det gjelder utforskende undervisning, samtidig som den kan bidra til å legge til ...
 • Papirbretting som geometrisk verktøy Utforsket ved hjelp av Gröbner-basiser og anvendt i skoleundervisning 

  Eskeland, Ingar Wesenberg (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-30)
  I over 2000 år har matematikere utforsket konstruksjoner med passer og linjal. Først i 1837 ble det bevist at disse konstruksjonene ikke kan løse problemer som er ekvivalent med å løse tredjegradsligninger, deriblant vinkeltredeling og kubens fordobling. 100 år senere fant Margharita Piazolla Beloch ut en konstruksjon som løser tredjegradsligninger. Hun brukte verken passer eller linjal, men ...
 • Læreres muligheter til å fremme dybdelæring ved hjelp av koblingsstrategier 

  Reme, Øystein (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-31)
  Masteroppgaven er skrevet på bakgrunn av en interesse for begrepet dybdelæring og undervisningspraksis. Målet med oppgaven er å belyse hvordan koblingsstrategier som er introdusert av Scott et al. (2011), kan benyttes av lærere for å fremme dybdelæring og størrelse forståelse av naturfaget. Gjennomførelsen av studien er gjort i samarbeid med LISSI-prosjektet (Ødegaard et al., 2021), som har undersøkt ...

View more